Home | สื่อการสอนอื่นๆ | คณิตศาสตร์ | ฝึกคิดพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยเกมจุดต่อจุด

ฝึกคิดพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยเกมจุดต่อจุด

เกมจุดต่อจุดคณิตศาสตร์ นี้ให้ประโยชน์อย่างน้อย4ประการคือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกเรื่องจำนวน/การนับและสร้างเจตคติ..สนุกๆ

ฝึกคิดพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยเกมจุดต่อจุด

 

dot1-1

ที่มาของภาพhttp://kidsprintablescoloringpages.com/cat-to-50-points-56.htm

dot1-2

ที่มาของภาพhttp://: http://kidsprintablescoloringpages.com/cat-to-50-points-56.htm

 

Dot1

ที่มาของภาพ : http://kidsprintablescoloringpages.com/cat-to-50-points-56.htm

dot1-3

ที่มาของภาพ: http://freecoloringpages.co.uk/?q=dot%20to%20dots%201-20

dot1-4

ที่มาของภาพhttp://freecoloringpages.co.uk/?q=100%20to%20200

ดูเพิ่ม คู่มือและสื่อสำหรับจัดประสบการณ์ชั้นปฐมวัย

สื่อกิจกรรม-โครงงาน-วิจัยฯแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ใช้กิจกรรมการเขียนอิสระฝึกทักษะการนำตนเองให้เด็กได้อย่างไร?

การทำงานเป็นระบบ  จำเป็นต้องใช้สมองในการคิด วางแผนและลงมือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียนควรได้รับการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องและหลากหลายให้คิดเป็น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และนำตนเองได้เพื่อก้าวเผชิญกับโลกในชีวิตจริง การเรียนรู้การนำตนเอง (self-directed learning) เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้จากความสนใจที่ได้รับการกระตุ้นหรือสนับสนุนให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียน โดยลงมือคิด-วางแผน-ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อสู่ความสำเร็จ จนสามารถนำตนเองไปได้ตลอดชีวิต กับทั้งสามารถเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วย …