Home | Tag Archives: แบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์

Tag Archives: แบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ จึงควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง สามารถอ่านเข้าใจเรื่องราวหรือสาระที่อ่าน สามารถตีความหรือแปลความหมายของข้อความที่อ่าน รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ได้ถึงจุดมุ่งหมายของสาระที่อ่านเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ หรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมและความเป็นไปของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือ Easy Critical Reading ฉบับนี้ ได้รับการออกแบบสาระและกระบวนการเรียนรู้ที่นำแบบฝึกทักษะ-เกมภาษา-เครื่องมือการคิด(Thinking Tools)-แบบทดสอบ มาบูรณาการเป็นกิจกรรมทางภาษาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนในชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาไว้อย่างเหมาะสม หลากหลาย เป็นขั้นเป็นตอนและจากง่ายไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกและประเมินตนเองด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และสื่อสารภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการอ่าน-เขียน จนใช้ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว สามารถพัฒนาใช้ในงานอาชีพต่อไปภายหน้าได้ ผู้เขียน : เบญญาภา โสภณ และ เฟเบียน ไวส์ ปีพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่1 พ.ศ. 2563 รูปเล่ม : ขนาด 20.5X27.50 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์100แกรม จำนวน84หน้า(สีเดียวขาวดำ …

Read More »

อ่านคำตามภาพ-อ่านความตามนิทาน-อ่านสาระหลากหลายตามPISA

จัด3ขั้นตอนฝึกทักษะอ่านคล่อง-คิดวิเคราะห์เป็น ได้ง่ายๆ หลากหลาย และท้าทายการคิด ดังนี้ 1.อ่านคำตามภาพ หนูเก่งไทย นำเสนอแบบฝึกและเกมภาษาสนุก สั้นๆ และหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-เข้าใจความ-คิดวิเคราะห์เป็น-สื่อสารถูกต้อง พร้อมเฉลย (สำหรับป.1-3 ) หนังสือเล่มละ 79.- 2.อ่านความตามนิทาน เกมภาษาไทยนิทานสระพาสนุก นำเสนอนิทานสระสั้นๆ24เรื่อง/ครบ24สระ แต่ละเรื่องมีแบบฝึกและเกมหลากหลาย เพื่อฝึกอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-คิดวิเคราะห์เป็น-เข้าใจความ-สื่อสารได้ถูกต้อง พร้อมเฉลย (สำหรับป.1-6) หนังสือเล่มละ155.- (หรือ หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด ชุดละ275.-) 3.อ่านสาระหลากหลายตามแนว PISA กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนว PISA นำเสนอแบบฝึกและแบบทดสอบการอ่านและการคิดวิเคราะห์ตามแนวPISA จากนิทาน บทความ สารคดี เรื่องสั้น แผนผังความคิด แผนที่ แผนภูมิและข้อความบนอินเทอร์เน็ต ..พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด (สำหรับประถม-มัธยม) หนังสือเล่มละ270.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์pdf ชุดละ540.-) สอบถาม/สั่งซื้อ โทร.08-1647-7076 / ส่งข้อความ / LINE ID …

Read More »