Tag Archives: เกมฝึกคิด

ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา มีกิจกรรมตัวอย่างแบบนี้..

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบอย่างหลากหลาย เพื่อสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน เสริมความสนใจของผู้เรียน จนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ใชัความรู้และทักษะสร้างอาชีพ พร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตภายหน้าได้ด้วยตนเอง หนังสือ 8 รายการนี้ ได้รับการออกแบบและทดลองใช้กับผู้เรียน โดยใช้เสริมหลักสูตร นำเข้าสู่บทเรียน ระหว่างเรียน ทดสอบ หรือจัดกิจกรรมค่าย/ฐานให้สนุกและท้าทาย จึงมีความหมายในการสร้างเจตคติและแรงจูงใจแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี คลิกที่ชื่อหนังสือดูตัวอย่างเพิ่ม 1.เกมคณิตศาสตร์ มี2รายการคือ หนังสือ Thinking Map Thinking Math หนังสือเล่มละ 160.- (หนังสือพร้อมไฟล์pdf ชุดละ320.-) หนังสือ ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์หนังสือเล่มละ 160.- (หนังสือพร้อมไฟล์pdf ชุดละ320.-) 2.เกมภาษาอังกฤษ มี3 รายการคือ Easy Critical Reading หนังสือเล่มละ 195.- …

Read More »

เกมช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้สนุกสนาน

การใช้สื่อเกมที่จัดให้มีคำถามที่ดึงความรู้ในตัวผู้เรียนออกมาให้เห็นกระจ่างชัด เป็นวิธีสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี #วิธีสอนแบบโสเครตีส (Socratic Method)เรื่องการใช้คำถาม

Read More »

Thinking English

เรียนสนุก..เกมและกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษประถม-มัธยมนำเสนอแบบฝึก เกมภาษา เกมBBL ฝึกคำศัพท์พื้นฐานและภาษาสื่อสารง่ายๆ เข้มข้นและสนับสนุนหลักสูตร พร้อมเฉลย เล่มละ 100.-

Read More »