Home | Tag Archives: สืบเสาะหาความรู้. วิทยาศาสตร์ ป.1

Tag Archives: สืบเสาะหาความรู้. วิทยาศาสตร์ ป.1

กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.1

จุใจด้วยกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้วิทย์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯพร้อมใบงานและใบกิจกรรม

Read More »