Home | Tag Archives: บริหารโรงเรียน

Tag Archives: บริหารโรงเรียน

การบริหารโรงเรียนและบริหารตนเอง

  นำเสนอนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยกลยุทธ์ที่เป็นผลงานระดับ Best Practices และบนฐานการวิจัยครอบคลุมด้านการจัดการด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ การพัฒนา การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การบริหารและประเมินโครงการ ระบบดูแลนักเรียน และระบบธุรการ

Read More »