กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-อังกฤษ

Easy Critical Reading

หนังสือออกใหม่..ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ทักษะจำเป็น อันเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 คือ มีความสามารถดำรงชีวิตแบบพี่งพาตนเองได้ มีความสามารถในการเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงหรือไม่คาดฝันได้ เป็นคนดีของสังคม มีความเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การเตรียมผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมด้านสังคมได้ในอนาคตต่อไปนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องตอบสนองและสนับสนุนให้เกิดทักษะดังกล่าว การอ่าน นับเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษา เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะช่วยให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ จึงควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง สามารถอ่านเข้าใจเรื่องราวหรือสาระที่อ่าน สามารถตีความหรือแปลความหมายของข้อความที่อ่าน รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ได้ถึงจุดมุ่งหมายของสาระที่อ่านเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ หรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมและความเป็นไปของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือ Easy Critical Reading ฉบับนี้ ได้รับการออกแบบสาระและกระบวนการเรียนรู้ที่นำแบบฝึกทักษะ-เกมภาษา-เครื่องมือการคิด(Thinking Tools)-แบบทดสอบ มาบูรณาการเป็นกิจกรรมทางภาษาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนในชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาไว้อย่างเหมาะสม หลากหลาย เป็นขั้นเป็นตอนและจากง่ายไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกและประเมินตนเองด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และสื่อสารภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการอ่าน-เขียน จนใช้ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว สามารถพัฒนาใช้ในงานอาชีพต่อไปภายหน้าได้ ผู้เขียน : เบญญาภา โสภณ และ เฟเบียน ไวส์ ปีพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่1 พ.ศ. 2563 รูปเล่ม : ขนาด 20.5X27.50 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์100แกรม จำนวน84หน้า(สีเดียวขาวดำ …

Read More »

โครงงานภาษาอังกฤษครบกระบวนการ2เล่ม2ภาษา ..เขาทำแบบนี้>

คลิกที่ชื่อหนังสือดูสารบัญและตัวอย่างเพิ่ม โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects  สำหรับประถม-มัธยม หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-)   คิดโครงงานภาษาอังกฤษ  สำหรับประถม-มัธยม หนังสือเล่มละ 145.- (หนังสือพร้อมไฟล์เวิร์ดชุดละ290.-) สอบถามสั่งซื้อ ส่งข้อความ หรือ LINE ID : khunnai.benyapha คลิกที่นี่ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ2020

Read More »

สื่อเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

  กิจกรรม-แบบฝึก-เกมภาษา-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานการวิจัยในชั้นเรียน :หนังสือและไฟล์

Read More »

ปริศนาคำทายส่งเสริมการอ่าน Riddles for reading

เกมปริศนาคำทายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาสื่อสารและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ท้าทาย มีตัวอย่างแบบทดสอบ กับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

Read More »

Thinking English

เรียนสนุก..เกมและกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษประถม-มัธยมนำเสนอแบบฝึก เกมภาษา เกมBBL ฝึกคำศัพท์พื้นฐานและภาษาสื่อสารง่ายๆ เข้มข้นและสนับสนุนหลักสูตร พร้อมเฉลย เล่มละ 100.-

Read More »

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

อ่านร้องท่องจำมากมาย..ก็ยังไม่เก่งอังกฤษ มาดูเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้สื่อสารจากกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติการฝึกใช้ภาษาและการคิด..สนุกกว่าและกล้าสื่อสารมากขึ้น มาดูแนวทางหนึ่ง >>

Read More »