สะเต็มศึกษา:มาสร้างจรวดกัน

แกนกระดาษชำระมีมากมาย–อย่าทิ้ง จัดมาๆๆ ทำจรวดกัน

วัสดุอุปกรณ์ แกนกระดาษชำระ6-8อัน กรรไกร ที่เจาะรูกระดาษ กาว สีโปสเตอร์ และนักอวกาศ(หุ่น)

วิธีทำ

ที่มาของภาพ : http://www.lizon.org/2013/03/blog-post.html

ตัวอย่างกระบวนการสะเต็มศึกษาจาก โครงงานสะเต็มศึกษา

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูสื่อ-กิจกรรม-โครงงาน-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …