Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา:มาสร้างหอคอยด้วยไม้จิ้มฟันกับดินน้ำมันกัน

สะเต็มศึกษา:มาสร้างหอคอยด้วยไม้จิ้มฟันกับดินน้ำมันกัน

คำถามท้าทายวันนี้> มีไม้จิ้มฟันกับดินน้ำมันอยู่จะสร้างหอคอยได้อย่างไร?

มาลองทำดู

ที่มาของภาพ : http://www.teachersareterrific.com/2014/04/whats-going-on-in-lab_23.html

ตัวอย่างใบกิจกรรม

คลิกที่นี่ดูสื่อกิจกรรม-แบบฝึก-โครงงาน-แบบทดสอบ-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …