Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา : จะยืนบนถ้วยน้ำพลาสติกได้หรือไม่?

สะเต็มศึกษา : จะยืนบนถ้วยน้ำพลาสติกได้หรือไม่?

คำตอบสำหรับคำถามที่ท้าทายนี้คือ ได้หรือไม่ได้ และอย่างไร?

สะเต็มศึกษา : ถ้วยน้ำพลาสติกนำมาจัดอย่างไรให้รับน้ำหนักเด็กที่มายืนด้านบนได้

ใบกิจกรรมสะเต็มศึกษา จะช่วยให้ผู้เรียนคิดและวางแผนดำเนินการได้เป็นขั้นเป็นตอน ตัวอย่างจาก https://www.facebook.com/benpublish/posts/1894395113910001

%e0%b8%99%e0%b8%99

ที่มาของภาพและข้อมูล  http://preschoolpowolpackets.blogspot.com/2016/09/ancient-greek-architecture-stem.html

ด้วยหลักการการรับน้ำหนักของเสาและคาน

%e0%b8%99%e0%b8%991

%e0%b8%99%e0%b8%991-1

 

และหลักการนี้ที่ชาวอียิปต์สร้างโบสถ์และวิหารที่อลังการได้

%e0%b8%99%e0%b8%991-2

 

ดูเพิ่มคลิก

สื่อวิทยาศาสตร์

สื่อคณิตศาสตร์

สื่อกลุ่มสาระฯอื่นๆ

โครงงานสะเต็มศึกษา

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …