STEM with straw2

กิจกรรมสะเต็มศึกษา : ผลงานประดิษฐ์เกมด้วยหลอดดูดน้ำพลาสติก

STEM with straw2

feb-20-022

ที่มาของภาพ http://easypreschoolcraft.blogspot.com

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

แบบที่1

feb3

feb

feb1

แบบที่2

  marble-maze3

ใบกิจกรรม

%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง