วิธีทำสื่อพับ foldables

สื่อพับ (foldables) เป็นสื่อที่ใช้นำเสนอเนื้อหาที่ได้เรียนรู้นำมาสรุปเป็นใจความสำคัญที่มีทั้งข้อความ ภาพและวัสดุอื่นๆ สามารถทำได้ง่ายและวัสดุที่ใช้เป็นกระดาษที่หาง่าย เด็กๆได้ลงมือคิดวางแผนและประดิษฐ์ที่จะช่วยให้สนุกสนานเพลิดเพลินกับทั้งยังทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและจดจำได้ดี-คงทน

#Nancy Frey, Ph.D. San Diego State University

วิธีทำสื่อพับ foldables

foldables-9

foldables-8

ที่มาของภาพ : http://Pinterest.com

วิธีทำ ดูเพิ่มที่ http://www.slideshare.net/evansjenb/foldables-24424562

 foldables-10-638

foldables-8-638

ดูเพิ่ม คู่มือจัดการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ เกมภาษา เกมคณิตศาสตร์ โครงงานและรายงานการวิจัย

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …