Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | ตย.กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา : สร้างหอคอยด้วยถ้วยพลาสติก

ตย.กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา : สร้างหอคอยด้วยถ้วยพลาสติก

เตรียมวัสดุที่หาไม่ยาก ถ้วยน้ำพลาสติกขนาดใหญ๋และเล็ก กระดาษทำการฝีมือ กรรไกร และใบกิจกรรม

สร้างหอคอยด้วยถ้วยพลาสติก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

เตรียมวัสดุที่หาไม่ยาก ถ้วยน้ำพลาสติกขนาดใหญ๋และเล็ก กระดาษทำการฝีมือ กรรไกร และใบกิจกรรม

cup3

ที่มาของภาพ : http://littlebinsforlittlehands.com/dr-seuss-stem-challenge-cup-tower-stacking-cat-hat/

cup

cup2

ตัวอย่างใบกิจกรรม

 

ดูเพิ่ม  สื่อวิทยาศาสตร์  สื่อคณิตศาสตร์  สื่อภาษาอังกฤษ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …