วิธีทำหนังสือเล่มเล็ก Venn diagram

ตัวอย่างผลงานเด็กๆที่เรียนรู้ผ่าน Thinking tools แบบแผนภาพเวนน์..แล้วประดิษฐ์เป็นหนังสือเล่มเล็ก..คิดได้ไงนะ?

flapbook  Venn diagram

 แผนภาพเวนน์ (Venn diagram) เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของเซตต่าง ๆ โดยให้วงกลมแต่ละวงแทนแต่ละเซต และแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละเซตด้วย

ตัวอย่างผลงานของเด็กที่นำแผนภาพเวนน์มาใช้เพือเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกต่างระดับง่ายๆที่ไม่ซับซ้อน

ตัวอย่างที่1

จากการเรียนเรียนรู้เรื่อง ชนิดของปะการัง (coral) ทำเป็นหนังสือแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบปะการังอ่อน(soft coral)กับปะการังแข็ง(hard coral)

lb1

ตัวอย่างที่2

จากการเรียนเรียนรู้เรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ทำเป็นหนังสือแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบกบกับคางคก

lb2

ตัวอย่างที่3

จากการเรียนภาษา-การอ่าน ทำเป็นหนังสือแผนภาพเวนน์เปรียบเทียบตัวละครในวรรณกรรม

lb3

วิธีทำ

สรุปเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอไว้ด้านใน(แผ่นล่าง)โดยแบ่งเป็น3ส่วน คือส่วนที่เหมือนกัน1ตอน ส่วนที่ต่างกัน2ตอน เตรียมภาพประกอบตามหัวข้อหรือสิ่งที่จะนำมาเปรียบเทียบเพื่อทำปก แล้วทำหนังสือพับ flapbook ตามวิธีการนี้

a1e86f8b74b88020c2f435f4526c526b

ที่มาของภาพ :https://www.pinterest.com/pin/348325352400240975/

หรือปริ้นต์ แบบสำเร็จที่นี่

แนะนำหนังสือออกใหม่

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวPISA

โครงงานสะเต็มศึกษา

ดูเพิ่ม คู่มือจัดกิจกรรมเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีสานตะกร้าด้วยใบมะพร้าว

เราต้องช่วยกัน ..ลดขยะที่ย่อยสลายยาก