Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | ตัวอย่างโครงการส่งเสริมการอ่านในชุมชน Little Free Libraries

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมการอ่านในชุมชน Little Free Libraries

หนังสือ..เป็นสื่อสร้างปัญญา นำมาจัดแลกเปลี่ยนกันอ่านในชุมชนของเราเช่น ภายในรร. ในหมู่บ้าน ฯ ..น่าสนใจ มาดูตัวอย่างนี้กัน>

 Little Free Libraries

เป็นโครงการที่มี เครือข่ายทั่วโลก   ง่ายๆจากการจัดเป็นตู้สำหรับนำหนังสือมาไว้ให้ชุมชนอ่าน ทุกคนสามารถนำหนังสือที่น่าสนใจมาใส่ไว้ในตู้ แล้วตนสามารถนำหนังสือเล่มอื่นกลับไปอ่านที่บ้านได้ อ่านเสร็จก็นำมาคืนที่เดิม ตัวอย่างตู้หนังสือจากชุมชนต่างๆ ทั่วโลก >

littlefreelibra1 littlefreelibra2

little-free-library littletreelibrary

littlefreelibra  littletreelibrary1 littlefreelibra3

ที่มาของภาพและข้อมูล Little Free Libraries

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …