กิจกรรมการอ่านจับใจความ คิดวิเคราะห์ สรุปและเขียนสื่อความ

ตัวอย่างเต็มบท..แบบฝึกการอ่านที่พัฒนากระบวนการคิดของเด็กประถมศึกษา..มีเรื่องน่าสนใจสั้นๆให้อ่านแล้วทำกิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์ผ่าน Thinking Tools เช่น Mind Map พร้อมกับกิจกรรมอ่านจับใจความ สรุปย่อความและเขียนสื่อความ..มีเฉลยท้ายเล่ม

ปก

กิจกรรมเสริมทักษะ หนูอ่านเก่ง

ผู้เขียน : ดร.วินัย ดิสสงค์และอ.กัญหา เอี่ยมละออ

รูปเล่ม : ขนาด 7.5×9นิ้ว ปกสี่สีกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV เนื้อในจำนวน60หน้า(กระดาษปอนด์80แกรม พิมพ์สีดา)

สำหรับ : ผู้เรียนระดับประถม

เนื้อหา : นำเสนอตัวอย่างแบบฝึกการอ่านจับใจความ คิดวิเคราะห์ ย่อความและเขียนสื่อความ

ราคา : 90.-

การสั่งซื้อ :  โทร.081-647-7076 หรือที่กล่องข้อความของเพจ Ben Publishing Co.,Ltd.

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดตามชมรายสื่อเกมภาษา แบบฝึกใบงาน โครงงานและรายงานทุกกลุ่มสาระได้ที่  https://www.facebook.com/benpublsh/posts/1111945748821612

สารบัญและคำนำ

 

สารบัญ คำนำ

 

ตัวอย่างเนื้อหาพร้อมกิจกรรม 1 เรื่อง

แมวไทย1 แมวไทย2

แมวไทย3 แมวไทย4

แมวไทย5

 

รายการสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระฯภาษาไทย สื่อเสริมการเรียนที่เน้นพัฒนาสมองกลุ่มสาระฯภาษาไทย

และ หนังสือชุดอ่านคล่อง เขียนคล่อง ภาษาไทย

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีสานตะกร้าด้วยใบมะพร้าว

เราต้องช่วยกัน ..ลดขยะที่ย่อยสลายยาก