Communication Breakdown : การสื่อสารที่ล้มเหลว

ประการหนึ่งที่ทำให้การบริหารงานในองค์กรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้มเหลวคือ

.. Communication Breakdown ..

รูปภาพจาก : psychologytoday.com

การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีองค์ประกอบอันเป็นปัจจัยสำคัญ พอสรุปได้ดังนี้

 1. ทักษะการติดต่อสื่อสาร หมายถึงความรู้ความสามารถและความชำนาญในการพูด การเขียน การฟัง และการตีความของผู้ส่งและผู้รับสาร ยิ่งมีความรู้ความสามารถมากเท่าใด ก็ยิ่งทำให้การติดต่อสื่อสารได้ผลดียิ่งขึ้นเท่านั้น ใช้เวลาน้อย เข้าใจง่ายและเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
 2. ทัศนคติ  ผู้ส่งและผู้รับสารจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในเนื้อหาและวิธีการที่จะถ่ายทอด
 3. ความรู้ ผู้ส่งสารต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จะถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร จะทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ลักษณะของสารที่ดี ควร
  1. มีความน่าสนใจ
  2. ใช้ภาษา สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ร่วมของผู้รับสาร ให้เข้าใจง่าย หรือเกิดการเรียนรู้
  3. เร้าความต้องการของผู้รับสาร พร้อมๆกับแนะแนวทางในการสนองความต้องการนั้นๆได้
  4. มีเทคนิคกระตุ้นหรือจูงใจให้ผู้รับสารตื่นตัวอยู่เสมอและพร้อมที่จะรับสาร
 5. ความต่อเนื่อง ควรมีการกระทำการสื่อสารแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 6. ช่องทางการสื่อสาร ควรเลือกใช้ช่องทางหรือสื่อที่เหมาะสมกับผู้รับสารอย่างเป็นระบบ
 7. บรรยากาศแวดล้อม ควรสร้างบรรยากาศแบบเป็นกันเอง มีความอบอุ่น และอิสระเป็นต้น
 8. ปัจจัยแทรกซ้อน ควรคำนึงถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาระหว่างการสื่อสาร เช่น ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางกายภาพ เช่น ปัญหาการได้ยิน การมองเห็น รวมทั้งปัญหาเทคนิควิธีการสื่อสารในประเด็นย่อยๆ เช่น การใช้ภาษาซับซ้อน ศัพท์สูง วกวน หรือหยาบคายเป็นต้น

About Benyapha Sophon

Check Also

สุดยอด!!เด็กไทยชนะแข่งคณิต2019

เด็กไทยคว้า3รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2019