BEN Updates

ตัวอย่างใบงานฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์..หลายระดับความยาก-ง่าย

การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้..เป็นทักษะที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ให้เยาวชน มาดูระดับความยากง่ายของใบงานกันเลย>

Read More »

7คำพูดและวิธีการสร้างสรรค์ที่จะช่วยรับมือเด็กเหวี่ยงเด็กวีน

แค่ผู้ใหญ่เราเปลี่ยนวิธีพูดสักนิด..ก็จะสามารถพิชิตเด็กที่กำลังมีปัญหาและแสดงออกในทางที่เราอาจจะไม่สบอารมณ์นัก..มาดูกันว่าจะพูดอย่างไร?

Read More »

กิจกรรมการอ่านจับใจความ คิดวิเคราะห์ สรุปและเขียนสื่อความ

ตัวอย่างเต็มบท..แบบฝึกการอ่านที่พัฒนากระบวนการคิดของเด็กประถมศึกษา..มีเรื่องน่าสนใจสั้นๆให้อ่านแล้วทำกิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์ผ่าน Thinking Tools เช่น Mind Map พร้อมกับกิจกรรมอ่านจับใจความ สรุปย่อความและเขียนสื่อความ..มีเฉลยท้ายเล่ม

Read More »