BEN Updates

คำไทยเขียนให้ถูกต้อง

น่าภูมิใจที่คนไทยเรามีภาษาไทยใช้..จึงควรใช้ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการเขียนเป็นร่องรอยให้เห็นว่าเรารู้ภาษาไทยแค่ไหน

Read More »

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนว PISA

ใหม่ล่าสุด..แบบฝึกการอ่านตามแนว PISA ..ที่เข้มข้นกับการฝึกทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์จากนิทาน บทความ สารคดี เรื่องสั้น แผนผังความคิด แผนที่ แผนภูมิและข้อความบนอินเทอร์เน็ต ..พร้อมเฉลยโดยละเอียด

Read More »

ตัวอย่างการตกแต่งห้องเรียนวิทยาศาสตร์

การตกแต่งห้องเรียน..เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างกระตือรือร้น (active learning) และตระหนักว่าตนกำลังเรียนอะไรอยู่ ..มาดูห้องเรียนวิทย์ที่จัดได้น่าเรียนมาก>>

Read More »

วิธีผลิตสื่อพับ (foldables) แบบพับ2, 3และพับ4

เด็กจะได้ไม่เบื่อ..สื่อพับ(foldables)เป็นอีกมิติหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลากับเนื้อหาสาระฯและการพัฒนากระบวนการคิด มีหลากหลายแบบพร้อมวิธีทำ..มาดูกันเลย  

Read More »