BEN Updates

วิธีทำหนังสือพลิก : Solar System

ตัวอย่างผลงานการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล นำเสนอเป็นสื่อพับหรือหนังสือพลิก *เสริมทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

Read More »

สะเต็มศึกษา : เมืองผึ้ง (Bee City)

เมื่อสถาปนิกน้อยออกแบบสิ่งก่อสร้างและการตกแต่งโดยสังเกตและได้แนวคิดจากธรรมชาติรอบตัวคือ รังหรือรวงผึ้ง–กลายมาเป็นเมืองผึ้งได้อย่างไรกัน!!!!

Read More »

Mini book : My home

วิธีทำหนังสือเล่มเล็กเรื่อง บ้านของฉัน–กับผลงานเขียนสร้างสรรค์นำเสนอบนสื่อพับได้น่าสนใจมาก !!

Read More »