BEN Updates

ปริศนาคำทายส่งเสริมการอ่าน Riddles for reading

เกมปริศนาคำทายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาสื่อสารและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ท้าทาย มีตัวอย่างแบบทดสอบ กับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

Read More »

เกม “Ping Pong Tic Tac Toe”

เกมท้าทาย  “Ping Pong Tic Tac Toe” ..จัดง่ายเพียงแค่มีถ้วยพลาสติก9ถ้วยและลูกปิงปอง2-3โหล ..จัดเลย..จัดเลย Active Learning

Read More »

เทคนิคการประดิษฐ์สื่อและของเล่น

วัสดุเหลือใช้มีอยู่มากมาย..จะทิ้งไปให้เป็นขยะที่เพิ่มมลภาวะเป็นพิษให้โลก ทำไม? นำวัสดุเหล่านั้นมาคิดสร้างสรรค์และบูรณาการกับสาระข้อความรู้ประดิษฐ์สื่อและของเล่นได้หลากหลายมาดูกัน >>

Read More »