BEN Updates

รายการหนังสือและซีดีของ BEN

สื่อเสริมประสิทธิภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ21 ประกอบด้วยหนังสือการบริหารโรงเรียน คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ กิจกรรมBBL โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

Read More »

พับปลา

งานพับแบบพัด(accordion) .. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลากหลาย ..พับปลาสวยนี้ก็ทำได้ง่ายๆ มาเลย…

Read More »