สะเต็มศึกษา

ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านโครงงานปฐมวัย

ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมสู่การทำโครงงาน พร้อมใบงาน ใบกิจกรรม ขั้นตอนทำโครงงาน พร้อมการประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย

Read More »