Home | BEN Books n CDs | กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-อังกฤษ

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ-อังกฤษ

สื่อเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ..สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

  มีหนังสือและซีดีกิจกรรม-แบบฝึก-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

Read More »

ปริศนาคำทายส่งเสริมการอ่าน Riddles for reading

เกมปริศนาคำทายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาสื่อสารและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ท้าทาย มีตัวอย่างแบบทดสอบ กับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

Read More »

Thinking English

เรียนสนุก..เกมและกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษประถม-มัธยมนำเสนอแบบฝึก เกมภาษา เกมBBL ฝึกคำศัพท์พื้นฐานและภาษาสื่อสารง่ายๆ เข้มข้นและสนับสนุนหลักสูตร พร้อมเฉลย เล่มละ 100.-

Read More »

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

อ่านร้องท่องจำมากมาย..ก็ยังไม่เก่งอังกฤษ มาดูเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้สื่อสารจากกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติการฝึกใช้ภาษาและการคิด..สนุกกว่าและกล้าสื่อสารมากขึ้น มาดูแนวทางหนึ่ง >>

Read More »

Fun & Easy Reading

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษป1-3นำเสนอแบบฝึก เกมภาษา เกมBBL สำหรับเรียนรู้การออกเสียง คำศัพท์พื้นฐานและภาษาสื่อสารง่ายๆ พร้อมเฉลย เล่มละ 100.-

Read More »