Home | สื่อการสอนอื่นๆ (page 43)

สื่อการสอนอื่นๆ

วิธีสานตะกร้า กล่องและของใช้จากกระดาษนิตยสาร

5 แบบกับงานสานด้วยกระดาษนิตยสาร…เพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่มีและใช้ได้คุ้มค่ามากอย่างน่าทึ่ง!!!!  

Read More »

Everyday Idioms 1

สำนวน (idioms) บอกภูมิปัญญาทางภาษา เมื่อสื่อสารแล้วไม่เข้าใจสำนวน จะทำให้การสื่อสารผิดพลาดและล้มเหลว  

Read More »

ผลงานการเรียนรู้ด้วย Interactive Activity จากจานกระดาษ

Active Learning เป็นการเรียนที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ จึงได้มีปฎิสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ บทเรียนและครู จนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ได้ ..มาดูตัวอย่างกิจกรรมง่าย-ยากของเด็กหลายๆระดับกัน>

Read More »