Home | สื่อการสอนอื่นๆ (page 30)

สื่อการสอนอื่นๆ

มาทำกล้องสเปคโตรสโคปกัน

ได้ลงมือประดิษฐ์เอง..ก็จะได้ฝึกทักษะการสืบเสาะหาความรู้..เมื่อมองกล้องไปที่แผ่นซีดีจะเห็นอะไรและใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรมาอธิบาย

Read More »