Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ (page 7)

งานประดิษฐ์

Mini book : My home

วิธีทำหนังสือเล่มเล็กเรื่อง บ้านของฉัน–กับผลงานเขียนสร้างสรรค์นำเสนอบนสื่อพับได้น่าสนใจมาก !!

Read More »

หนังสือเล่มเล็กEmotions:เด็กรู้จักอารมณ์ของตนและผู้อื่นก็จะมีความสุขในการเรียนรู้/อยู่ร่วมกัน

หนังสือเล่มเล็ก Emotions–ทำง่ายๆ น่ารักสำหรับจัดกิจกรรมดีๆ ลองนำมาบูรณาการ

Read More »