Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ (page 5)

งานประดิษฐ์

Winter comes.

co-operative ช่วยกันตัดกระดาษเป็นรูปเกล็ดหิมะ แล้วนำมาช่วยกันออกแบบตกแต่งห้องเรียน (ทุกคนมีส่วนร่วม)

Read More »