Get Adobe Flash player

คิดโครงงานเด็กเล็ก


คิดโครงงานเด็กเล็ก

เบญญาภา โสภณ

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553

จำนวน 86 หน้า

เนื้อในพิมพ์สีเดียว ขาว-ดำ

ราคา 175 บาท

นำเสนอแนวคิดหนึ่งในการทำโครงงานสำหรับเด็กเล็ก โดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นคิดโครงงาน การวางแผนการกำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงาน และได้เน้นบทบาทของนักเรียนเป็นสำคัญเน้นคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความรักสามัคคี และมีจิตสาธารณะ โดยได้นำเสนอในรูปแบบตัวอย่างการคิดโครงงานพร้อมเค้าโครงที่สมบูรณ์

Sample

ปริศนาคำทาย … เก่งอังกฤษ คิดให้ไว

ปริศนาคำทาย … เก่งอังกฤษ คิดให้ไว

เบญญาภา โสภณ

ขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2553

จำนวน 80 หน้า

ราคา 65 บาท

เป็นนวัตกรรมการอ่านนำเสนอปริศนาคำทายที่แต่งขึ้นใหม่โดยใช้คำพื้นฐานของเด็กเล็กและเด็ก ประถมศึกษามาสัมผัสและ คล้องจองกันเพื่อให้เกิดจังหวะและเสียงของคำที่ไพเราะ สร้างความสนุกสนาน ไปพร้อมๆกับการกระตุ้นให้เด็ก สามารถอ่านได้คล่องแคล้ว เข้าใจความหมายได้ง่ายจากคำในบริบท และภาพประกอบที่สื่อความหมาย ส่วนสำคัญของสิ่งที่ให้ทาย เด็กจะได้ฝึกทักษะภาษา ไปพร้อมกับทักษะ การคิดเชื่อมโยง คิดจินตนาการ และคิดวิเคราะห์

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp-EngRidd

รวมภาพ Clip Art ชุดที่ 2

รวมภาพ Clip Art ชุดที่ 2

ฤกษ์ระพี โสภณ

CD จำนวน 1 แผ่น

ราคา 145 บาท

รวมภาพ Clip Art กว่า 600 ภาพ ทั้งภาพ 4สี และภาพลายเส้นขาวดำ แบ่งเป็นหมวด คน สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ พืช ผัก ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย และอาคารสถานที่ สำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

รวมภาพ Clip Art ชุดที่ 1

รวมภาพ Clip Art ชุดที่ 1

ฤกษ์ระพี โสภณ

CD จำนวน 1 แผ่น

ราคา 145 บาท

รวมภาพ Clip Art กว่า 700 ภาพ ทั้งภาพ 4สี และภาพลายเส้นขาวดำ แบ่งเป็นหมวด คน สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ พืช ผัก ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย และอาคารสถานที่ สำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

รวมภาพการละเล่นเด็กไทย

รวมภาพการละเล่นเด็กไทย

สิริพล รัตนานันท์

CD จำนวน 1 แผ่น

ราคา 145 บาท

รวมภาพวาดการละเล่นของเด็กไทย 100 ภาพทั้งภาพ 4สี และภาพลายเส้นขาวดำ สำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม

การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม

ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์ , ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2552

จำนวน 84 หน้า

ราคา 145 บาท

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวมที่ใช้ Strand Map และ Benchmark เป็นบูรณาการในแนวใหม่ ใช้ได้ทุกช่วงชั้น จากผลงานวิจัยในชั้นเรียน ครบ 8 กลุ่มสาระ ประถม-มัธยม

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

Samp-Buranakarn

การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design

การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design

ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2552

จำนวน 120 หน้า

ราคา 145 บาท

นำเสนอตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และนำมาสู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับ ป.1-ม.6

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

Samp-Backward

เทคนิคการบริหารโรงเรียนบนฐานการวิจัย

เทคนิคการบริหารโรงเรียนบนฐานการวิจัย

รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด และคณะ

ขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2553

จำนวน 86 หน้า ราคา

145 บาท

แนวทางการบริหารโรงเรียนจากผลงานวิจัยทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผลงานในระดับ Best of the Best

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

Samp-SchoolMGMT2

การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์

การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์

ดร.วินัย ดิสสงค์ และคณะ

ขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2552

จำนวน 86 หน้า

ราคา 145 บาท

นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน10 กลยุทธ์ Best Practices ที่ครอบคลุมการจัดการด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการบริหารและประเมินโครงการ ระบบดูแลนักเรียนและระบบธุรการ เป็นต้น

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

Samp-SchoolMGMT1

ปริศนาคำทาย … อ่านไว คิดไว

ปริศนาคำทาย … อ่านไวคิดไว

เบญญาภา โสภณ

ขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2553

จำนวน 80 หน้า

ราคา 65 บาท

ปริศนาคำทายสำหรับเด็กเล็ก ส่งเสริมการอ่าน คิด-วิเคราะห์ ด้วยคำคล้องจ้องง่าย ที่ไพเราะ

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp-ThaiRidd