Get Adobe Flash player

วิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

272 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์

272 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2554

จำนวน 104 หน้า

ราคา 175 บาท

ตัวอย่างการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จำนวน 272 โครงงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้ใช้ศึกษาค้นหาแนวคิดในการทำโครงงาน หรือแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และใช้ในการส่งเสริม ให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp_272

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ป. 1-6 (ชุด 6 เล่ม)

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ป. 1-6 (ชุด 6 เล่ม)

 

ประดิษฐ์ เหล่าเนตร , ณัฐภัสสร เหล่าเนตร

ขนาด 18.3 ซม. X 22.7 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555

ราคา เล่มละ 155 บาท

นวัตกรรมการฝึกทักษะการสืบเสาะหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระ 8 โดยเน้นทักษะการสังเกต การตั้งคำถาม การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่นแบบองค์รวม และการขยายความรู้

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp_ScienceP2

Samp_ScienceP3

Samp_ScienceP4

Samp  ScienceP5

Samp_ScienceP6

สนุกคิดกับปริศนาวิทยาศาสตร์

สนุกคิดกับปริศนาวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์ , ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

ขนาด 18.3 ซม. X 22.7 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2552

จำนวน 98 หน้า

ราคา 120 บาท

นวัตกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรประถม-มัธยม ที่นำเสนอปริศนาจากผลงานนักวิทยาศาสตร์โลก-ไทย ปริศนาวิทยาศาสตร์จากสิ่งรอบตัว กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเน้นทักษะการคิดและการสืบเสาะหาความรู้

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Sample

คิดโครงงานวิทยาศาสตร์

คิดโครงงานวิทยาศาสตร์

 

ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์  ,ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2554

จำนวน 108 หน้า

ราคา 175 บาท

ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอ วิธีการทำโครงงาน การประเมินผล และตัวอย่างโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะ การประกวดตั้งแต่ปี 2548-2551

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

Sample