Get Adobe Flash player

ภาษาไทย

กลุ่มวิชาภาษาไทย

เกมภาษาไทย นิทานสระพาสนุก

 

CV-NitanSaraเกมภาษาไทย นิทานสระพาสนุก

 

อภิวรรณ วีรสมิทธิ์

ขนาด 18.3 ซม. X 22.7 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2556

จำนวน 104 หน้า

ราคา 155 บาท

หนังสือเล่มนี้ เป็นกิจกรรมเสริมทักษาะภาษาไทยเพื่อสนับสนุนให้เด็กได้ฝึกอ่านคล่องเขียนคล่อง ประกอบด้วยแบบฝึกที่หลากหลายจุใจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนและผู้ปกครองได้ต่อยอดคิดกิจกรรมสนุกๆสำหรับเด็กต่อไป

Sample-Nitansara

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

 

 

เกมภาษาไทย สำนวน สุภาษิต คำพังเพย


เกมภาษาไทย สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

 

เบญญาภา โสภณ

ขนาด 18.3 ซม. X 22.7 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555

จำนวน 90 หน้า

ราคา 155 บาท

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้เยาวชนได้ฝึกภาษาจากเกมที่หลากหลายอย่างสนุกสนาน จากการเรียนรู้การใช้สำนวน คำพังเพย และสุภาษิตไทย ให้ถูกต้องและคล่องแคล่ว ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความหมายที่เด็กได้มีส่วนร่วมในการใช้ภาษาไทยอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะการคิด

Sample-SNT

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net


 

กิจกรรมเสริมทักษะ … สมุดเขียนอิสระ


กิจกรรมเสริมทักษะ … สมุดเขียนอิสระ

ดร.อัจฉรา ฉายวิวัฒน์

ขนาด 18.3 ซม. X 22.7 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555

จำนวน 60 หน้า

ราคา 90 บาท

เป็นการออกแบบ… กิจกรรมการเขียนภาษาไทย และคิดสร้างสรรค์..โดยเน้นผุ้เรียนให้ฝึกทักษะการนำตนเอง self-directed และสามารถเรียนรู้ตามแบบของตนเอง learning style ได้อย่างอิสระ มีภาพประกอบ..ช่วยน้องสร้างสรรค์การเขียนได้อย่างสนุกสนานแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอนคือ1.การเขียนเล่าเรื่องใกล้ตัว 2.การเขียนเล่าเรื่องรอบตัว 3.การเขียนเล่าเรื่องตามจินตนาการ

 

Samp_Isara

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net


 

ข้อคิดและคำคม Proverbs & Sayings

ข้อคิดและคำคม Proverbs & Sayings

เบญญาภา โสภณ

ภาพประกอบ โดย เมธาวี กาญจนวาหะ

ขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2554

จำนวน 94 หน้า

ราคา 120 บาท

หนังสือ ข้อคิดและคำคม Proverbs & Sayings ฉบับสองภาษาเล่มนี้ ได้เรียบเรียงเพื่อช่วยให้ท่านค้นพบข้อคิด กำลังใจและแนวทางในการดำเนินชีวิต สามารถนำไปเป็นคติสอนใจไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ การทำงาน การมีครอบครัว การคบคน การพัฒนาตนเองและการมีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้จักชื่นชมและปฏิบัติต่อสิ่งรอบตัวได้ถูกต้อง ถูกที่และถูกเวลา เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

kumkom-samp


 

การอ่านบทร้อยกรองและทำนองเสนาะ ประถม-มัธยม

การอ่านบทร้อยกรองและทำนองเสนาะ ประถม-มัธยม

ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์

Audio CD : ใช้กับเครื่องเล่น CD หรือคอมพิวเตอร์

ราคาแผ่นละ 180 บาท

  • 1. การอ่านบทร้อยกรองในแบบเรียน ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3
  • 2. การอ่านทำนองเสนาะ ระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6
  • 3. การอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัถยมศึกษา ม.1 – ม.6

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

ปริศนาคำทาย … อ่านไว คิดไว

ปริศนาคำทาย … อ่านไวคิดไว

เบญญาภา โสภณ

ขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2553

จำนวน 80 หน้า

ราคา 65 บาท

ปริศนาคำทายสำหรับเด็กเล็ก ส่งเสริมการอ่าน คิด-วิเคราะห์ ด้วยคำคล้องจ้องง่าย ที่ไพเราะ

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp-ThaiRidd

รายงานการศึกษาทักษะและเจตคติต่อการเขียนของนักเรียน ป.6

รายงานการศึกษาทักษะและเจตคติต่อการเขียนของนักเรียน ป.6

อภิวรรณ วีระสมิทธ์

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550

จำนวน 100 หน้า

ราคา 145 บาท

รายงานการวิจัยการสอนการเขียนสร้างสรรค์ 5 บท พร้อมตัวอย่างนวัตกรรม

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

แนวความคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย

 

แนวความคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย

พรพิมล ผลวัฒนะ , จิรศักดิ์ กนกอุดม

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2554

จำนวน 84 หน้า

ราคา 145 บาท

ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาไทย 4 ช่วงชั้น ประถม-มัธยม

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

กิจกรรมเสริมทักษะหลักและการใช้ภาษาไทย ป.1-ป.6 (ชุด 6 เล่ม)

กิจกรรมเสริมทักษะหลักและการใช้ภาษาไทย ป.1-ป.6 (ชุด 6 เล่ม)

 

ขนาด 18.3 ซม. X 22.7 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555

ราคาเล่มละ 120 บาท

นวัตกรรมการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยระดับประถมที่เน้นการอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-คิดวิเคราะห์ได้ดี จากเกมภาษา-ปริศนาคำทาย-แบบฝึกที่หลากหลาย สอดคล้องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ป.1-ป.6)

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

Samp-ThaiP1

Samp-ThaiP2

Samp-ThaiP3

Samp-ThaiP4

Samp-ThaiP5

Samp-ThaiP6

คิดโครงงานภาษาไทย

คิดโครงงานภาษาไทย

พรพิมล ผลวัฒนะ

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553

จำนวน 92 หน้า

ราคา 175 บาท

ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาไทย ประถม-มัธยมที่วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอวิธีการทำโครงงาน ห้วข้อที่ควรทำโครงงาน และตัวอย่างการทำโครงงานที่มีคุณภาพ ป.1-ม.6

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp-ThaiProjects