Get Adobe Flash player

Products

รายการสินค้าของบริษํท Ben Publishing Co., Ltd.

272 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์

272 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2554

จำนวน 104 หน้า

ราคา 175 บาท

ตัวอย่างการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จำนวน 272 โครงงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้ใช้ศึกษาค้นหาแนวคิดในการทำโครงงาน หรือแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และใช้ในการส่งเสริม ให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp_272

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ป. 1-6 (ชุด 6 เล่ม)

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ป. 1-6 (ชุด 6 เล่ม)

 

ประดิษฐ์ เหล่าเนตร , ณัฐภัสสร เหล่าเนตร

ขนาด 18.3 ซม. X 22.7 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555

ราคา เล่มละ 155 บาท

นวัตกรรมการฝึกทักษะการสืบเสาะหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระ 8 โดยเน้นทักษะการสังเกต การตั้งคำถาม การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่นแบบองค์รวม และการขยายความรู้

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp_ScienceP2

Samp_ScienceP3

Samp_ScienceP4

Samp  ScienceP5

Samp_ScienceP6

สนุกคิดกับปริศนาวิทยาศาสตร์

สนุกคิดกับปริศนาวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์ , ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

ขนาด 18.3 ซม. X 22.7 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2552

จำนวน 98 หน้า

ราคา 120 บาท

นวัตกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรประถม-มัธยม ที่นำเสนอปริศนาจากผลงานนักวิทยาศาสตร์โลก-ไทย ปริศนาวิทยาศาสตร์จากสิ่งรอบตัว กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเน้นทักษะการคิดและการสืบเสาะหาความรู้

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Sample

คิดโครงงานวิทยาศาสตร์

คิดโครงงานวิทยาศาสตร์

 

ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์  ,ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2554

จำนวน 108 หน้า

ราคา 175 บาท

ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอ วิธีการทำโครงงาน การประเมินผล และตัวอย่างโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะ การประกวดตั้งแต่ปี 2548-2551

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

Sample

คิดโครงงานสังคมศึกษา

คิดโครงงานสังคมศึกษา

ปราชญ์ รัตนานันท์

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2553

จำนวน 80หน้า

เนื้อในพิมพ์สีเดียว ขาว-ดำ

ราคา 175 บาท

ตัวอย่างการคิดโครงงานอย่างง่ายๆระดับประถม-มัธยมโดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มคิดโครงงาน วางแผน กำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงาน และได้เน้นบทบาทของนักเรียนเป็นสำคัญ

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Sample


รายงานการศึกษาทักษะและเจตคติต่อการเขียนของนักเรียน ป.6

รายงานการศึกษาทักษะและเจตคติต่อการเขียนของนักเรียน ป.6

อภิวรรณ วีระสมิทธ์

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550

จำนวน 100 หน้า

ราคา 145 บาท

รายงานการวิจัยการสอนการเขียนสร้างสรรค์ 5 บท พร้อมตัวอย่างนวัตกรรม

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

แนวความคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย

 

แนวความคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย

พรพิมล ผลวัฒนะ , จิรศักดิ์ กนกอุดม

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2554

จำนวน 84 หน้า

ราคา 145 บาท

ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาไทย 4 ช่วงชั้น ประถม-มัธยม

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

กิจกรรมเสริมทักษะหลักและการใช้ภาษาไทย ป.1-ป.6 (ชุด 6 เล่ม)

กิจกรรมเสริมทักษะหลักและการใช้ภาษาไทย ป.1-ป.6 (ชุด 6 เล่ม)

 

ขนาด 18.3 ซม. X 22.7 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555

ราคาเล่มละ 120 บาท

นวัตกรรมการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยระดับประถมที่เน้นการอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-คิดวิเคราะห์ได้ดี จากเกมภาษา-ปริศนาคำทาย-แบบฝึกที่หลากหลาย สอดคล้องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ป.1-ป.6)

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

Samp-ThaiP1

Samp-ThaiP2

Samp-ThaiP3

Samp-ThaiP4

Samp-ThaiP5

Samp-ThaiP6

คิดโครงงานภาษาไทย

คิดโครงงานภาษาไทย

พรพิมล ผลวัฒนะ

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553

จำนวน 92 หน้า

ราคา 175 บาท

ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาไทย ประถม-มัธยมที่วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอวิธีการทำโครงงาน ห้วข้อที่ควรทำโครงงาน และตัวอย่างการทำโครงงานที่มีคุณภาพ ป.1-ม.6

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp-ThaiProjects

ชุดอ่านคล่อง-เขียนคล่อง…หนูอ่านเก่ง

ชุดอ่านคล่อง-เขียนคล่อง…หนูอ่านเก่ง

กัญหา เอี่ยมละออ

ขนาด 18.3 ซม. X 22.7 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2552

จำนวน 40 หน้า

ราคา 59 บาท

กิจกรรมอ่านจับใจความและคิดวิเคราะห์จากนิทานสารคดีและบทความ ระดับประถม-มัธยม ประกอบด้วยกิจกรรม 7 ขั้นตอนคือสนุกกับคำศัพท์ ตั้งคำถามสรุปใจความสำคัญ จัดทำแผนผังความคิด เขียนชื่อเรื่องตอบคำถามจากเรื่อง และสรุปความรู้และข้อคิด

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

Sample