Get Adobe Flash player

คิดโครงงาน

โครงงานคณิตศาสตร์

CV-Math-Projectโครงงานคณิตศาสตร์

ดอกเตอร์แมทธิวและคณะ

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557

จำนวน 86 หน้า

ราคา 180 บาท

หนังสือ โครงงานคณิตศาสตร์ เล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้นำเสนอแนวคิดในการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ที่นำความรู้ สาระต่างๆ และทักษะคณิตศาสตร์มาใช้ในหลายขั้นตอนของการประดิษฐ์ ผสมผสานกับการฝึกทักษะการคิด การทำงานร่วมกัน การมีสมาธิกับความเพียรพยายามเพื่อให้ชิ้นงานสำเร็จ และการมีจิตสาธารณะจากการรู้จักนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งของและการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่า จึงหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์
ได้ง่ายขึ้น หรืออาจนำแนวคิดจากโครงงานเหล่านี้ไปพัฒนาต่อเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ได้อีกมากมาย

Samp-MathP

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

เทคนิคการประดิษฐ์สื่อและของเล่น

เทคนิคการประดิษฐ์สื่อและของเล่น

ฤกษ์ระพี โสภณ และ ปราชญ์ รัตนานันท์

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

จำนวน 80 หน้า

เนื้อในพิมพ์สี่สี

ราคา 175 บาท

นำเสนอแนวคิดในการประดิษฐ์สื่อประกอบการเรียนรู้และของเล่นเองจากวัสดุหาง่ายและวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเน้นกระบวนการประดิษฐ์ที่ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือใช้เวลามากเกินไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์มากขึ้น รู้จักบริโภคทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักชื่นชมสิ่งรอบตัวกับรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

ฤกษ์ระพี โสภณ และ ปราชญ์ รัตนานันท์

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553

จำนวน 80 หน้า

เนื้อในพิมพ์สี่สี

ราคา 175 บาท

นำเสนอแนวคิดในการทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์จากการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เป็นสิ่งของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะชื่นชมสิ่งรอบตัวและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นคิดโครงงาน การวางแผนการกำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Sample


คิดโครงงานเด็กเล็ก


คิดโครงงานเด็กเล็ก

เบญญาภา โสภณ

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553

จำนวน 86 หน้า

เนื้อในพิมพ์สีเดียว ขาว-ดำ

ราคา 175 บาท

นำเสนอแนวคิดหนึ่งในการทำโครงงานสำหรับเด็กเล็ก โดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นคิดโครงงาน การวางแผนการกำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงาน และได้เน้นบทบาทของนักเรียนเป็นสำคัญเน้นคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความรักสามัคคี และมีจิตสาธารณะ โดยได้นำเสนอในรูปแบบตัวอย่างการคิดโครงงานพร้อมเค้าโครงที่สมบูรณ์

Sample

กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานคณิตศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานคณิตศาสตร์

 

มานัส ทิพย์สัมฤทธิกุล

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550

จำนวน 104 หน้า

ราคา 175 บาท

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมที่นำเสนอเกม และกิจกรรมการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่กระบวนการที่จะคิดโครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างประสบผลสำเร็จ พร้อมด้วยตัวอย่างผลงาน และภาพประกอบ

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

Samp_MathProject

272 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์

272 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2554

จำนวน 104 หน้า

ราคา 175 บาท

ตัวอย่างการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จำนวน 272 โครงงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้ใช้ศึกษาค้นหาแนวคิดในการทำโครงงาน หรือแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และใช้ในการส่งเสริม ให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp_272

คิดโครงงานวิทยาศาสตร์

คิดโครงงานวิทยาศาสตร์

 

ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์  ,ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2554

จำนวน 108 หน้า

ราคา 175 บาท

ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอ วิธีการทำโครงงาน การประเมินผล และตัวอย่างโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะ การประกวดตั้งแต่ปี 2548-2551

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

Sample

คิดโครงงานสังคมศึกษา

คิดโครงงานสังคมศึกษา

ปราชญ์ รัตนานันท์

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2553

จำนวน 80หน้า

เนื้อในพิมพ์สีเดียว ขาว-ดำ

ราคา 175 บาท

ตัวอย่างการคิดโครงงานอย่างง่ายๆระดับประถม-มัธยมโดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มคิดโครงงาน วางแผน กำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงาน และได้เน้นบทบาทของนักเรียนเป็นสำคัญ

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Sample


แนวความคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย

 

แนวความคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย

พรพิมล ผลวัฒนะ , จิรศักดิ์ กนกอุดม

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2554

จำนวน 84 หน้า

ราคา 145 บาท

ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาไทย 4 ช่วงชั้น ประถม-มัธยม

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

คิดโครงงานภาษาไทย

คิดโครงงานภาษาไทย

พรพิมล ผลวัฒนะ

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553

จำนวน 92 หน้า

ราคา 175 บาท

ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาไทย ประถม-มัธยมที่วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอวิธีการทำโครงงาน ห้วข้อที่ควรทำโครงงาน และตัวอย่างการทำโครงงานที่มีคุณภาพ ป.1-ม.6

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp-ThaiProjects