Get Adobe Flash player

ปฐมวัย

กลุ่ม เด็กปฐมวัย

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

เกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย

เบญญาภา โสภณ, กาญจนาพร สุวรรณ

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555

จำนวน 96 หน้า

ราคา 175 บาท

หนังสือเล่มนี้ เป็นแนวทางหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและการเล่นที่ได้นำเสนอไว้ถึง 70 แบบ เพื่อครูและผู้ปกครองสามารถศึกษา นำไปใช้กับเด็กของตน หรือนำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต่อไปได้เป็นอย่างดี

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Sample

คิดโครงงานเด็กเล็ก


คิดโครงงานเด็กเล็ก

เบญญาภา โสภณ

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553

จำนวน 86 หน้า

เนื้อในพิมพ์สีเดียว ขาว-ดำ

ราคา 175 บาท

นำเสนอแนวคิดหนึ่งในการทำโครงงานสำหรับเด็กเล็ก โดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นคิดโครงงาน การวางแผนการกำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงาน และได้เน้นบทบาทของนักเรียนเป็นสำคัญเน้นคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความรักสามัคคี และมีจิตสาธารณะ โดยได้นำเสนอในรูปแบบตัวอย่างการคิดโครงงานพร้อมเค้าโครงที่สมบูรณ์

Sample

ปริศนาคำทาย … เก่งอังกฤษ คิดให้ไว

ปริศนาคำทาย … เก่งอังกฤษ คิดให้ไว

เบญญาภา โสภณ

ขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2553

จำนวน 80 หน้า

ราคา 65 บาท

เป็นนวัตกรรมการอ่านนำเสนอปริศนาคำทายที่แต่งขึ้นใหม่โดยใช้คำพื้นฐานของเด็กเล็กและเด็ก ประถมศึกษามาสัมผัสและ คล้องจองกันเพื่อให้เกิดจังหวะและเสียงของคำที่ไพเราะ สร้างความสนุกสนาน ไปพร้อมๆกับการกระตุ้นให้เด็ก สามารถอ่านได้คล่องแคล้ว เข้าใจความหมายได้ง่ายจากคำในบริบท และภาพประกอบที่สื่อความหมาย ส่วนสำคัญของสิ่งที่ให้ทาย เด็กจะได้ฝึกทักษะภาษา ไปพร้อมกับทักษะ การคิดเชื่อมโยง คิดจินตนาการ และคิดวิเคราะห์

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp-EngRidd

ปริศนาคำทาย … อ่านไว คิดไว

ปริศนาคำทาย … อ่านไวคิดไว

เบญญาภา โสภณ

ขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2553

จำนวน 80 หน้า

ราคา 65 บาท

ปริศนาคำทายสำหรับเด็กเล็ก ส่งเสริมการอ่าน คิด-วิเคราะห์ ด้วยคำคล้องจ้องง่าย ที่ไพเราะ

คลิกเพื่อสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือ

Samp-ThaiRidd

เทคนิคการจัดกิจกรรม เพลงคำคล้องจองสำหรับเด็กปฐมวัย

เทคนิคการจัดกิจกรรม เพลงคำคล้องจองสำหรับเด็กปฐมวัย

 

สุรินทราภรณ์ อนันต์มหพงศ์

ขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550

จำนวน 30 หน้า

ราคาพร้อม CD 200 บาท

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

คำถามพัฒนาสมอง

คำถามพัฒนาสมอง

จินตนา ปรีดานันต์

ขนาด 14.5 ซม. X 21 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550

จำนวน 72 หน้า

ราคา 99 บาท

นวัตกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้คำถามกับสิ่งรอบตัวในการพัฒนาการคิด

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net

พับมหาสนุก

พับมหาสนุก

อภิวรรณ วีระสมิทธ์

ขนาด 21.3 ซม. X 27.5 ซม.

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2551

จำนวน 72 หน้า

ราคา 120 บาท

หนังสือกิจกรรมการพับกระดาษขั้นพื้นฐานอย่างง่ายๆสำหรับเด็กปฐมวัย-ประถม 4สี พร้อมตัวอย่างชิ้นงาน และวิธีการพับ 30 แบบ

สามารถสั่งซื้อผ่านทาง e-mail : support@benpublishing.net