Home | Benyapha Sophon (page 10)

Benyapha Sophon

เกมช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้สนุกสนาน

การใช้สื่อเกมที่จัดให้มีคำถามที่ดึงความรู้ในตัวผู้เรียนออกมาให้เห็นกระจ่างชัด เป็นวิธีสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี #วิธีสอนแบบโสเครตีส (Socratic Method)เรื่องการใช้คำถาม

Read More »

สะเต็มศึกษา:มาทำรถไฟของเล่นแล่นได้ด้วย

เศษวัสดุไม่ใช้แล้ว — มองๆดูแล้วลองคิดสร้างสรรค์ทำของเล่นเคลื่อนที่กัน มีวิธีทำ>

Read More »