Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา : มีดินสอจะต่อเป็นอะไรดี?

สะเต็มศึกษา : มีดินสอจะต่อเป็นอะไรดี?

มาดูไอเดียนี้กันเลย

สะเต็มศึกษา : มีดินสอจะต่อเป็นอะไรดี?

stem-activities-for-kids-with-2-pencils-rectangle-1-300x278

stem-activities-for-kids-with-2-pencils-starting-768x560

stem-activities-for-kids-with-2-pencils-buildingup-768x682

💕🙋‍♀️ที่มาของภาพ : http://jdaniel4smom.com/2016/08/stem-activities-for-kids-with-pencils.html

💕🙋‍♀️อัปเดตคู่มือจัดกิจกรรมเรียนรู้- แบบฝึก-เกมฝึกคิด-ใบงานและแบบทดสอบ-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียน > http://www.benpublishing.net/2016/09/10/book-list/ โทร.08-1647-7076 และ Line ID : khunnai.benyapha

💕🙋‍♀️แนะนำ โครงงานสะเต็มศึกษา

About Benyapha Sophon

Check Also

ใช้กิจกรรมการเขียนอิสระฝึกทักษะการนำตนเองให้เด็กได้อย่างไร?

การทำงานเป็นระบบ  จำเป็นต้องใช้สมองในการคิด วางแผนและลงมือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียนควรได้รับการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องและหลากหลายให้คิดเป็น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และนำตนเองได้เพื่อก้าวเผชิญกับโลกในชีวิตจริง การเรียนรู้การนำตนเอง (self-directed learning) เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้จากความสนใจที่ได้รับการกระตุ้นหรือสนับสนุนให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียน โดยลงมือคิด-วางแผน-ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อสู่ความสำเร็จ จนสามารถนำตนเองไปได้ตลอดชีวิต กับทั้งสามารถเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วย …