Home | All crafts งานประดิษฐ์ | มาทำหนังสือเล่มเล็กกัน

มาทำหนังสือเล่มเล็กกัน

แบบที่ไม่ยากมาก ..ต้องการกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้น..ตามมาดูเลย

หนังสือเล่มเล็ก

2

3

4

5

6

7

8

ที่มาของภาพ : http://us2.campaign-archive1.com/?u=b64e06a84841bebbbbebf8035&id=ecc6cc47f9&e=57bc14ef66

ดูเพิ่ม สื่อแบบฝึกทักษะ เกมภาษา เกมฝึกคิด โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

ฟรุ้งฟริ้ง–ตกแต่งเองก็ได้ง่ายจัง

ตกแต่งสถานที่งานเล็กงานใหญ่ไม่ยากอีกต่อไป มาดูกัน Related